EURORESO

EURORESO е международна асоциация с научна и образователна цел.

Основните цели на това неправителствено сдружение са:

1. Да се създаде мрежа от физически и юридически лица, които са законно учредени в съответствие със законите и обичаите на родната си страната, за да се разработи стратегия, която едновременно улеснява икономическото развитие и подобряването на стандарта на живот, както и научни ресурси за населението в различни европейски страни.

2. Да се създадат или получат и разработят програми, които улесняват достъпа до работа, социална интеграция и за създаване и развитие на частни или публични дружества.

3. Да се получат средствата, необходими за изпълнение на проектите, програмите и мерките, които се поддържат от мрежата; да се предприемат всички необходими действия пред властите и по-специално Европейския съюз, за постигнето на тези цели.

4. Обмен на методики и техники и ако е необходимо да се разработят в сътрудничество.

5. Да се централизира тази информация на пазара на труда, да се анализира, и да се приспособи спрямо информацията за производството на стоки и услуги, управлявани от финансови инвестиции.

6. Да се разпространят проектите, програмите и резултатите от предприетите действия.

За повече информация посетете страницата на проекта.