E-NLL: Never Late to Learn!

E-NLL: Никога не е късно за учене!

Предоставяне на възможности за обучение в по-късния живот

Мярка Грюдвиг Многостранни мрежи, подкрепена от Европейската комисия по програма “Учене през целия живот” (LLP)
504632-LLP-1-2009-1-BG-GRUNDTVIG-GNW

Мрежата E-NLL обединява 26 организации от 14 европейски държави, заинтересовани да подкрепят възрастните хора в ученето през целия живот.

Мрежата E-NLL е:

– Фокусирана върху застаряването на населението и неговите специфични образователни потребности

– Изграждане на модели за включване на възрастните хора в обучението през целия живот чрез предлагане на модели за обучение, мобилност и доброволчество

– Насърчаване на сътрудничеството между преподавателите

На страницата на проекта ще намерите:

– Колекция от добри практики от различни европейски страни, които предлагат различни модели за образователни дейности за възрастни

– Описание на семинари, конференции и други събития, провеждани в партниращите страни

– Информация за контакт с партньорите по проекта, към които може да се обърнете за по-нататъшно сътрудничество

За повече информация посетете страницата на проекта www.enll.eu.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този материал отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.