Трансгранично сътрудничество България – Сърбия

С какво можем да помогнем ниевижте тук

Основна цел на програмата:

Програмата “Трансгранично сътрудничество България – Сърбия” цели да стимулира балансирано и устойчиво развитие на граничния регион между България и Сърбия, интегриран  в европейското пространство – постигнато чрез интелигентен икономически растеж, адаптация към промените в околната среда и подобряване на културата на обучение.

Специфични цели:

Приоритетна ос 1. Устойчив туризъм:

 • Специфична цел 1.1. Туристическа атрактивност;
 • Специфична цел 1.2. Трансграничен туристически продукт;
 • Специфична цел 1.3. Хора за хора и работа в мрежа.

Приоритетна ос 2. Младежи:

 • Специфична цел 2.1. Умения и предприемачество;
 • Специфична цел 2.2. Хора за хора и работа в мрежи.

Приоритетна ос 3. Околна среда:

 • Специфична цел 3.1. Съвместно управление на риска;
 • Специфична цел 3.2. Опазване на природата.

Допустими кандидати:

Допустими кандидати са всички юридически лица, които са регистрирани в трансграничния регион между България и Сърбия, и не генерират печалба:

 • местни/регионални/национални институции или техните подразделения;
 • национални и регионални агенции;
 • администрации на защитени зони;
 • местни/регионални администрации по управление на горите;
 • културни институции;
 • читалища;
 • НПО;
 • образователни организации – университети, училища, колежи и библиотеки;
 • еврорегиони;
 • асоциации на две или повече от изброените по-горе институции/организации.

Допустими дейности:

Какво финансира програмата:

Програмата финансира дейности в следните гранични райони:

 • За България (административно ниво NUTS III) – областите Видин, Монтана, Враца, София, Перник и Кюстендил;
 • За Сърбия (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – областите Бор, Зайчар, Топлица, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня.

Задължително условие е във всеки проект да участва поне по един български и един сръбски партньор.

С какво можем да Ви бъдем полезни:

I. Дружество “Знание” – София, като Ваш партньор по програмата, може да допринесе за формиране на устойчиво партньорство, ценен дългогодишен опит, съдействие при подготовката на проектното предложение.

II. Да бъдем Ваш консултант при разработката и управлението на проект:

На етап кандидатстване

 1. Да разработим съвместно Вашата идея до готово за кандидатстване проектно предложение или да Ви предложим идея, която да разработим съвместно.
 2. Да Ви предложим подходящи партньорски организации.
 3. Да подготвим Формуляр за кандидатстване и Бюджет по проекта.

На етап изпълнение на проекта

 1. Да организираме цялостния процес на управление на проекта
 2. Да организираме процедурите за възлагане на дейности на подизпълнители.
 3. Да подготвим междинни и финален отчети, съгласно изискванията на програмата.

Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация като попълните формата по-долу или на тел. 0878251700.

[contact_form]