Трансгранично сътрудничество България – Турция

Основна цел на програмата:

Програмата “Трансгранично сътрудничество България – Сърбия” цели укрепване капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция в областта на опазването на природата и устойчивия туризъм, което ще доведе до подобряване на териториалното сближаване в Европа.

Специфични цели:

Приоритетна ос 1. Околна среда:

 • Специфична цел 1.1. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район;
 • Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район.

Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм:

 • Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура;
 • Специфична цел 2.2. Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез развитие на общи дестинации;
 • Специфична цел 2.3. Увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество.

 

Допустими кандидати:

Допустими кандидати са всички юридически лица, които са регистрирани в трансграничния регион между България и Турция, и не генерират печалба:

 • местни/регионални/национални институции или техните подразделения;
 • национални и регионални агенции;
 • администрации на защитени зони;
 • местни/регионални администрации по управление на горите;
 • културни институции;
 • читалища;
 • НПО;
 • образователни организации – университети, училища, колежи и библиотеки;
 • еврорегиони;
 • асоциации на две или повече от изброените по-горе институции/организации.

Допустими дейности:

Какво финансира програмата:

Програмата финансира дейности в следните гранични райони:

 • За България  – областите Бургас (включваща 13 общини), Ямбол (5 общини) и Хасково (11 общини);
 • За Турция – провинциите Одрин и Къркларели.

Задължително условие е във всеки проект да участва поне по един български и един турски партньор.

С какво можем да Ви бъдем полезни:

На етап кандидатстване

 1. Да разработим съвместно Вашата идея до готово за кандидатстване проектно предложение или да Ви предложим идея, която да разработим съвместно.
 2. Да Ви предложим подходящи партньорски организации.
 3. Да подготвим Формуляр за кандидатстване и Бюджет по проекта.

На етап изпълнение на проекта

 1. Да организираме цялостния процес на управление на проекта
 2. Да организираме процедурите за възлагане на дейности на подизпълнители.
 3. Да подготвим междинни и финален отчети, съгласно изискванията на програмата.

Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация като попълните формата по-долу или на тел. 0878251700.

[contact_form]