Подобряване на производствения капацитет на МСП

Основна цел на програмата:

Процедурата има за цел да предостави инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия (МСП) за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел създаване на конкурентни предимства и засилване на експортния потенциал на предприятията.


Кой може да кандидатства към 09.11.2015 г.:

Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия от следните сектори:

 • J58 „Издателска дейност“
 • J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
 • J60 „Радио- и телевизионна дейност“
 • J61 „Далекосъобщения“
 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
 • J63 „Информационни услуги“
 • М72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

Разбира се, има и някои специфични условия за допустимост:

 • минимум 3 приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.)
 • реализирани нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
  – за микро предприятия >= 175 хил. лв.
  – за малки предприятия >= 750 хил. лв.
  – за средни предприятия >= 3 млн. лв.


Какво финансира програмата:

 • Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.
 • Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи.

Размер на финансовата помощ:

 • за микро предприятия – от 100 000 лв. до 500 000 лв.
 • за малки предприятия – от 200 000 лв. до 750 000 лв.
 • за средни предприятия – от 300 000 лв. до 1 000 000 лв.

Процент на финансовата помощ:

 • за микро и малки предприятия, които изпълняват проект на територията на Югозападен район на планиране (ЮЗР) – 45%
 • за микро и малки предприятия, които изпълняват проект извън ЮЗР – 70%
 • за средни предприятия, които изпълняват проект на територията на ЮЗР – 35%
 • за средни предприятия, които изпълняват проект извън ЮЗР – 60%

Срокове за кандидатстване:
09.11.2015 г.

С какво можем да Ви бъдем полезни:

На етап кандидатстване

 1. Да направим оценка на потенциала на компанията Ви за получаване на финансиране като направим прогноза за броя на точките, които може да получи проекта, съобразно публикуваните критерии за оценка по процедурата.
 2. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бизнес план и Бюджет по проекта.

На етап изпълнение на проекта

 1. Да организираме цялостния процес на управление на проекта
 2. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта, съгласно ПМС 118.
 3. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация като попълните формата по-долу или на тел. 0878251700.

[contact_form]