Ново работно място 2015

Основна цел на процедурата:

Процедурата НОВО РАБОТНО МЯСТО има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места.


Кой може да кандидатства:

Допустими кандидати са всички работодатели със самостоятелна правосубектност;

Разбира се, има и някои специфични условия за допустимост:

 • За приключилите две предходни финансови години, Кандидатът разполага с финансов ресурс равен или по-голям на максимално допустимия размер на авансовото плащане (20 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ);
 • Горепосочените изисквания се отнасят и за новорегистрирана/новосъздадена организация.

(Разполагаемият финансов ресурс се определя индивидуално за всеки кандидат, вземайки предвид годишните финансови отчети за предходните две години.)


Задължителни дейности по програмата:

 1. Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца.
 2. Запазване на минимум 50% от новосъздадените работни места за минимум 12 месеца след приключване на дейностите по проекта.


Допустими допълнителни дейности:

 1. Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица.
 2. Предоставяне на обучение на вече наетите по проекта лица по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”


Какво финансира програмата:

 • Разходите за закупуване на работно облекло, лични предпазни средства, оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар – до 30 % от размера на безвъзмездната финансова помощ;
 • Разходи за възнаграждения и осигуровки на новоназначените лица (макс. 12 месеца по време на проектните дейности);
 • Разходи за обучение на новоназначените лица;
 • Разходи за строително-монтажни работи – до 10 % от преките допустими разходи. Такива разходи са допустими единствено във връзка с адаптирането на новите работни места за хора с увреждания;
 • Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност до 2 %;
 • Разходи за застраховки и трудова медицина за срок не по-дълъг от срока на изпълнение на проектните дейности;
 • Разходи за управление.


Размер на финансовата помощ:

 • Минимален размер на финансовата помощ: 50 000 лева;
 • Максимален размер на финансовата помощ: 391 166 лева.


Процент на финансовата помощ:

 • За микро, малки и средни предприятия 100 % от общите допустими разходи по проекта;
 • За големи предприятия до 80 % от общите допустими разходи по проекта

Срокове за кандидатстване:
14.09.2015 г.
19.11.2015 г.

С какво можем да Ви бъдем полезни:

На етап кандидатстване

 1. Да направим оценка на потенциала на компанията Ви за получаване на финансиране като направим прогноза за броя на точките, които може да получи проекта, съобразно публикуваните критерии за оценка по процедурата.
 2. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бизнес план и Бюджет по проекта.

На етап изпълнение на проекта

 1. Да организираме цялостния процес на управление на проекта
 2. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта, съгласно ПМС 118.
 3. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация като попълните формата по-долу или на тел. 0878251700.

[contact_form]