Какво финансира НОВО РАБОТНО МЯСТО

В тази статия ще се опитам да обясня накратко какво финансира и какво не финансира процедурата НОВО РАБОТНО МЯСТО, тъй като получихме много запитвания по този въпрос.

Тази процедура е насочена към работодатели, които имат намерение да разширят бизнеса си чрез откриване на нови работни места и назначаване на безработни или неактивни лица. Кандидатите следва да докажат достатъчен финансов ресурс (“равен или по-голям на максимално допустимия размер на авансовото плащане”, който е 20% от стойността на безвъзмездната финансова помощ, за която кандидатствате). Например, ако кандидатствате за финансова помощ от 100 000 хиляди лева, следва да докажете финансов ресурс за последните две финансови години в размер на мин. 20000 лв. Финансовият ресурс се оценява поотделно за всеки кандидат на база на ОПР и счетоводен баланс.

Процедурата финансира възнагражденията и осигуровките на новоназначените работници/служители (до 12 месеца), оборудването и обзавеждането на създадените нови работни места, професионално обучение или обучение по чужд език или компютърна грамотност на новоназначените работници/служители, работно облекло, застраховки, разходи за трудова медицина. Ако създадете работни места за хора с увреждания, има възможност за финансиране на строително-ремонтни работи, свързани с адаптиране на тези работни места.

Процедурата НЕ финансира разходи по създаване на нова фирма, разходи за възнаграждения на вече назначени работници/служители, разходи за възнаграждения на ръководен персонал, разходи за оборудване, което не е свързано с новосъздадените работни места.

Кандидатите по процедурата са задължени да запазят мин. 50% от новосъздадените работни места за мин. 12 месеца след края на проекта.

“С приоритет ще бъдат финансирани проекти, в които минимум 50 % от целевата група е съставена от поне една от следните специфични категории:
– Безработни лица с ниска степен на образование (под ISCED 313);
– Продължително безработни и неактивни лица;
– Безработни или неактивни лица с увреждания;
– Безработни лица на възраст над 54 г.;
– Безработни младежи до 29 г. вкл.

Не се допуска лица да бъдат наети при работодател, при който са били заети на трудово правоотношение през някой от предходните 12 месеца от датата на сключване на договор.”

Процедурата е фокусирана върху създаването на нови работни места:

“Процедурата има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Процедурата ще постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.”

Срокове за кандидатстване:
14.09.2015 г.
19.11.2015 г.
05.02.2015 г.

Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация като попълните формата по-долу:

[contact_form]