Добри и безопасни условия на труд

Основна цел на процедурата:

Процедурата ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД има за цел да подобри работната среда в предприятията чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

Въвеждането на нови организационни практики, модели и системи за управление на човешките ресурси и инвестициите в безопасни и здравословни условия на труд са сред начините за постигане на напредък в тази посока. Осигуряването на възможности за въвеждане на гъвкави форми на заетост ще допринесе за съчетаване на професионалния и личния живот на заетите лица, а така също и до по-дългото оставане в заетостта на по-възрастните работници и служители.

Операцията също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила в страната като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на тяхната месторабота.


Кой може да кандидатства:

Допустими кандидати са всички микро, малки, средни и големи предприятия, в качеството им на работодатели, със самостоятелна правосубектност, които имат право да осъществяват дейност на територията на Република България, в съответствие с българското законодателство.;

Разбира се, има и някои специфични условия за допустимост:

 • За 2015 и 2014 години, кандидатът разполага с оборот (съгласно приложени оборотни ведомости) равен или по-голям от максимално допустимия размер на авансовото плащане (20% от стойността на безвъзмездната финансова помощ);
 • Горепосочените изисквания се отнасят и за новорегистрирана/новосъздадена организация.


Допустими дейности по процедурата:

 1. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда.
 2. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца.
 3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите.
 4. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

Забележка: Към т. 3, примерни дейности могат да бъдат:

Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд; Закупуване на ЛПС и специално работно облекло; Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд – BS OHSAS 18001:2007 (Ocupational Health and Safety System); Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване; Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване и технологии, в случай че не е осигурено такова от доставчика.

Задължения на кандидатите:

 1. Кандидатът се задължава да запази заетостта на поне 50% от представителите на целевата група, включени в проекта за период от 6 месеца след приключване на дейностите по проекта.
 2. След приключване на проекта бенефициентът е длъжен да запази предназначението на ремонтираните помещения за срок не по-кратък от 5 години от датата на одобрение на окончателния доклад без прекъсване, с изключение на непредвидени обстоятелства. В случай на възникване на непредвидени обстоятелства срокът спира и продължава да тече след отпадането им.

По процедурата ще бъдат насърчавани проекти, подкрепящи мерки за подкрепа на лица над 54 годишна възраст и на хора с увреждания, както и мерки за развитие в областта на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата и ресурсната ефективност.

 

Размер на финансовата помощ:

 • Минимален размер на финансовата помощ: 50 000 лева;
 • Максимален размер на финансовата помощ: 391 166 лева.


Процент на финансовата помощ:

 • За микро, малки и средни предприятия 100 % от общите допустими разходи по проекта;
 • За големи предприятия до 80 % от общите допустими разходи по проекта

Срок за кандидатстване:
01.03.2016 г.

С какво можем да Ви бъдем полезни:

На етап кандидатстване

 1. Да направим оценка на потенциала на компанията Ви за получаване на финансиране като направим прогноза за броя на точките, които може да получи проекта, съобразно публикуваните критерии за оценка по процедурата.
 2. Да подготвим Формуляр за кандидатстван и Бюджет по проекта.

На етап изпълнение на проекта

 1. Да организираме цялостния процес на управление на проекта
 2. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта, съгласно ПМС 118 и ЗОП.
 3. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация като попълните формата по-долу или на тел. 0878251700.

[contact_form]